Boek een gratis intake met bodyscan

Algemene voorwaarden Fabulous@40

Algemene voorwaarden FABULOUS@40

Artikel 1                 Definities

Abonnement:       een in het kader van de door Fabulous@40 te leveren Dienst voor een nader tussen Cliënt en Fabulous@40  te bepalen periode.

Cliënt:                     een natuurlijk persoon die niet handelt in uitoefening van een beroep of bedrijf en die een Overeenkomst aangaat met betrekking  tot de door Fabulous@40 te leveren Dienst.

Fabulous@40:      de onderneming die statutair gevestigd is en kantoor houdt te (2011 WJ) Haarlem aan de Gedempte Raamgracht 22, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64354687.

Dienst:                    de door Fabulous@40 geleverde dienst bestaande uit onder andere een aanbod van verschillende sport-, informatie- en voedingsprogramma’s en Cryo lipolyse (vet bevriezen).

Overeenkomst: Overeenkomst tussen Fabulous@40 en Cliënt ter zake van de door Fabulous@40 te leveren Dienst.

Strippenkaart:       een bepaalde vorm waarin een door Fabulous@40 te leveren Dienst door Cliënt kan worden afgenomen waarbij gekozen kan worden uit een verschillend aantal strippen. Iedere strip vertegenwoordigt één les uit het door Fabulous@40 aangeboden lesprogramma.

Voorwaarden:       deze algemene door Fabulous@40 gehanteerde voorwaarden.       Website:             www.fabulous@40.nl

Artikel 2       Algemeen
1.  Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Fabulous@40 en Cliënt gesloten Overeenkomsten met betrekking tot door Fabulous@40 geleverde Diensten.
2.  De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door Cliënt van de door Fabulous@40 aangeboden Dienst en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
3.  Voordat de Overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze Voorwaarden aan Cliënt beschikbaar gesteld. Door het sluiten van een Overeenkomst met betrekking tot de door Fabulous@40 geleverde Dienst gaat Cliënt akkoord met deze Voorwaarden. Afwijkingen en/of aanvullingen op deze Voorwaarden zijn slechts van kracht, mits en voor zover schriftelijk door Fabulous@40 en Cliënt overeengekomen.
4.  Deze Voorwaarden worden op verzoek kosteloos aan Cliënt verstrekt.

Artikel 3    Het aanbod en de Overeenkomst

1.Fabulous@40 brengt het aanbod mondeling of elektronisch uit. Uitsluitend het digitale aanbod omvat de bedenktijd zoals bedoeld in artikel 4.
2.Het afsluiten van een Overeenkomst tussen Cliënt en Fabulous@40 inzake een Dienst kan onder andere via het invullen van een digitale inschrijving via de Website dan wel via het invullen van een door Fabulous@40 aangeboden papieren inschrijfformulier. Een Strippenkaart kan los danwel via de Website worden verkregen.
3. De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het onder 1 genoemde aanbod door Cliënt. De Overeenkomst is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Dit geldt tevens voor de Strippenkaart.

 

Artikel 4      Bedenktijd

1.Voor Overeenkomsten die op afstand zijn gesloten (zoals via de Website) geldt een bedenktijd van 14 dagen. Cliënt heeft gedurende die termijn de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te herroepen. Indien Cliënt tijdens de bedenktijd gebruik maakt van de Diensten en zij maakt vervolgens gebruik van haar herroepingsrecht, dan is hij/zij een evenredige vergoeding verschuldigd voor de periode waarin zij gebruik heeft gemaakt van de Diensten.

Artikel 5       Duur en beëindiging van de overeenkomst

1.De geldigheid van de Strippenkaart dan wel het Abonnement gaat in op het moment van aankoop van de kaart dan wel de datum van het afiten van het Abonnement.
2.De Strippenkaart voor 12-trainingen heeft een geldigheidsduur van 15 weken, de Strippenkaart voor 25-trainingen een geldigheidsduur van 30 weken.
3. Het Abonnement wordt voor een termijn van 12 of 24 maanden afgesloten. Tenzij met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maanden het Abonnement voor de aflooptermijn schriftelijk wordt beëindigd, wordt deze termijn verlengd voor onbepaalde tijd. Alsdan is het Abonnement maandelijks opzegbaar, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
4. Het Abonnement kan in overleg met Fabulous@40 tussentijds maximaal voor een aaneengesloten periode van 4 weken per jaar stop gezet worden, tenzij Partijen daar andere afspraken over maken.
5. Cliënt heeft het recht de Overeenkomst gedurende de looptijd schriftelijk op te zeggen indien Cliënt kan aantonen dat zij verhuist en als gevolg van de toenemende reistijd niet meer mogelijk is van de Dienst gebruik te maken dan wel door blessure, zwangerschap of ziekte niet meer mogelijk is van de Dienst gebruik te maken. In dit laatste geval dient Client een verklaring van een arts of fysiotherapeut waaruit blijkt dat Cliënt fysiek niet meer in staat is de Dienst af te nemen te overleggen. Alsdan is Fabulous@40 gerechtigd de bijdrage over de verstreken abonnementsperiode her te berekenen op basis van de daadwerkelijke afgenomen periode en de daarbij behorende tarieven. De opzegging dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van één maand tegen het einde van de maand, tenzij er sprake is van een blessure, dan eindigt het Abonnement  op het moment van overlegging van een verklaring van een arts of fysiotherapeut waaruit blijkt dat Cliënt fysiek niet meer in staat is de Dienst af te nemen.
6.Fabulous@40 heeft het recht de Overeenkomst tussentijds met onmiddellijke ingang op te zeggen indien Cliënt een of meerdere bepalingen van deze Overeenkomst schendt, tenzij de schending een tussentijdse beëindiging niet rechtvaardigt. Alsdan betaalt Fabulous@40 het resterende abonnementsgeld niet terug. Fabulous@40 heeft tevens het recht deze Overeenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand en met terugbetaling van het resterende abonnementsgeld, te beëindigen indien zij besluit haar onderneming te staken.
7. Fabulous@40 heeft het recht deze Overeenkomst zonder voorafgaande goedkeuring van Cliënt over te dragen aan een derde partij die de verplichtingen uit deze Overeenkomst blijft nakomen.

Artikel 6       Prijs, prijswijzigingen en betaling

1.Het abonnementsgeld wordt bij het aangaan van het Abonnement dan wel de aankoop van de Strippenkaart overeengekomen.
2. Fabulous@40 heeft het recht haar prijzen te verhogen, en zal een dergelijke verhoging 4 weken voorafgaande aan de verhoging aan Cliënt bekend maken. Indien Cliënt  een prijsverhoging niet wenst te accepteren dan heeft zij het recht deze Overeenkomst binnen 4 weken na bekendmaking van de prijsverhoging te ontbinden. Fabulous@40 zal het vooruitbetaalde deel van het Abonnementsgeld dat ziet op de periode na de prijsverhoging aan Cliënt  terug betalen. De mogelijkheid tot ontbinding geldt niet indien Fabulous@40 haar prijs verhoogt op basis van het CBS prijsindexcijfer of indien deze een gevolg zijn van een btw stijging.
3. Indien een maandabonnement wordt afgenomen worden deze vooraf automatisch geïncasseerd. Op verzoek wordt 1 keer per jaar het maandbedrag terug gestort als het Abonnement 4 weken wordt stop gezet.
4. Indien een Dienst wordt afgenomen in de vorm van Strippenkaart of anderszins dan hanteert Fabulous@40 een betalingstermijn van 14 dagen.
5. Bij niet tijdige betaling is de Cliënt in verzuim indien zij daarop door Fabulous@40 schriftelijk is gewezen en alsnog de mogelijkheid heeft gekregen om binnen één week het nog verschuldigde bedrag te voldoen. Na het verstrijken van dit nieuwe betalingstermijn, zal Fabulous@40 nogmaals een aanmaning versturen waarbij zij € 12,50 aanmaningskosten in rekening zal brengen. Indien alsdan nog niet betaald is zal  de vordering worden overgedragen aan een incassobureau. Alsdan heeft Fabulous@40 het recht Cliënt de toegang tot de faciliteiten te weigeren.
6. Alle eventuele kosten, waaronder incassobureau, deurwaarder, advocaatkosten zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, welke door Fabulous@40 worden gemaakt, zijn voor rekening van Cliënt.
7. Indien Cliënt een machtiging heeft afgegeven en zij is het niet eens met de afschrijving dan kan Cliënt deze afschrijving laten terugboeken via haar bank. Cliënt dient hiertoe binnen 8 weken contact op te nemen met haar bank, echter niet nadat Cliënt hierover contact heeft opgenomen met Fabulous@40.

Artikel 7       Rechten en verplichtingen Fabulous@40

1.   Fabulous@40 staat er voor in dat de door haar geleverde Diensten en de door haar geboden faciliteiten beantwoorden aan de Overeenkomst.
2. De uitvoering van de Diensten betreft een inspanningsverplichting. Fabulous@40 kan dan ook geen enkel resultaat garanderen.
3.. Fabulous@40 dient zorg te dragen dat de door haar gebruikte faciliteiten en voorzieningen voldoende worden onderhouden.
4. Fabulous@40 staat er voor in dat de door haar ingeschakelde instructeurs/begeleiders over voldoende kennis beschikken om de Diensten uit te voeren die redelijkerwijs van hen mag worden verwacht.
5. Fabulous@40 heeft het recht tussentijds wijzigingen aan te brengen in het door haar gehanteerde lesrooster, de door Fabulous@40 ingezet personeel, de locatie en openingstijden. De wijzigingen zullen tijdig door Fabulous@40 aan Cliënten doorgegeven worden.

Artikel 8       Rechten en verplichtingen Cliënt

1. Cliënt dient zich aan de door Fabulous@40 dan wel de door haar ingeschakelde instructeurs/begeleiders gegeven instructies te houden.
2. Cliënt dient aan Fabulous@40 te melden indien er medische omstandigheden zijn waar Fabulous@40 rekening mee dient te houden bij de uitvoering van de Diensten. Cliënt verklaart derhalve Fabulous@40 op de hoogte te hebben gebracht van alle mogelijke redenen (ziekte, lichamelijk en/of psychische klachten) waardoor de risico’s die aan de trainingen en uitvoering van de Diensten verbonden zijn zouden kunnen zijn toegenomen.
3. Het is Cliënt niet toegestaan om gebruik te maken van de Diensten en faciliteiten indien Cliënt onder invloed is van drank, drugs, medicijnen of als doping aangeduide middelen.
4. Cliënt verklaart dat hij/zij zich zal houden aan de aanbevelingen die worden medegedeeld in verband met de voedingsadviezen, trainingen en andere Diensten.
5. Huisregels dienen te worden gevolgd zoals vermeld op de trainingslocatie. Bovendien is Cliënt verplicht te trainen in sportkleding en op sportschoenen. Uit hygiënisch oogpunt is het ook verplicht om tijdens de training een handdoek te gebruiken, die door Fabulous@40 wordt verstrekt.
6. Wijzigingen in e-mail-, postadres, bankrekeningnummer en/of telefoonnummer dienen zo spoedig mogelijk door Cliënt aan Fabulous@40 doorgegeven te worden.
7. Cliënt heeft het recht een training tot 24 uur van tevoren kosteloos te annuleren.
8. Voor Strippenkaarten en Abonnement is geen restitutie mogelijk. Als op, te overleggen, doktersadvies training niet meer mogelijk is, kan het maandabonnement per de eerstvolgende maand worden stop get ongeacht de looptijd van het abonnement.
9. Indien Client een Abonnement heeft afgesloten waarbij onbeperkt gebruik kan worden gemaakt van de Dienst, hanteert Fabulous@40 een ‘fair use’ principe hetgeen inhoudt dat Client slechts eenmaal per dag eenzelfde training kan boeken en met inachtneming van 24 uur een training kan annuleren. Tussen 2 EMS weerstandstrainingen dient bovendien een rusttermijn van minimaal 48 uur aangehouden te worden in verband met overbelasting van de spieren. Indien Client dit principe niet naleeft dan heeft Fabuous@40 het recht na een tweetal waarschuwingen het Abonnement te beëindigen met inachtneming van het bepaalde in artikel 5 lid 6.

Artikel 9       Aansprakelijkheid

1. De deelname aan de trainingen, gebruik van de door Fabulous@40 geboden faciliteiten en de door haar te leveren Diensten etc. is geheel voor eigen risico van Cliënt. Cliënt verklaart Fabulous@40 in principe niet aansprakelijk te stellen voor mogelijke ongevallen of andere negatieve gevolgen die zouden kunnen optreden tijdens of na het testen/trainen dan wel ander gebruik van de Diensten tenzij er sprake is van het bepaalde in van artikel 9 lid 2.
2. Fabulous@40 is tegenover Cliënt uitsluitend aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst en voor schade die voor rekening en risico van Fabulous@40 komt. Voorzover Cliënt enige aanspraak jegens Fabulous@40 geldend mocht willen maken, zal deze aanspraak niet verder gaan dan hetgeen waarvoor Fabulous@40 zich heeft verzekerd.
3. Fabulous@40 is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van eigendommen, tenzij sprake is van schuld/opzet van Fabulous@40.

Artikel 10                       Privacy
Cliënt is zich bewust dat de door hem/haar verstrekte persoonsgegevens worden opgeslagen in de administratie van Fabulous@40. Deze gegevens zullen zorgvuldig bewaard worden en alleen ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst tussen partijen en informatie over de trainingen en andere relevante producten en diensten van Fabulous@40 gebruikt worden. Fabulous@40 treft de best mogelijke beveiligingsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken de door Cliënt verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming en in het door Fabulous@40 gehanteerde privacy statement.

Artikel 11     Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1.Op alle Overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard is Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen die voortvloeien uit de Overeenkomst en deze voorwaarden zullen eerst getracht worden onderling tussen partijen te worden opgelost. Indien dit niet mogelijk blijkt te zijn, is de rechter in Amsterdam bevoegd hierover te oordelen.

Opgemaakt op 24/7/2018 te Haarlem